obchodní podmínky

Čtení obchodních podmínek není žádní zábava. Jistě však chápete, že není možné půjčovat auta, kdyby nebyla nastavena pravidla hry. Obchodní podmínky jsou tu právě proto. Je potřeba jasně a srozumitelně nastavit podmínky jak pro samotné půjčování aut, tak pro případ, že by se něco pokazilo.

Obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy, popisují odpovědnost každého za to, k čemu ho smluvní dokumentace zavazuje. My jsme odpovědní za to, aby Vaše cesta po městě byla jednoduchá, rychlá a zábavná. Společně s Vámi se také zavazujeme, že se budeme řídit obchodními podmínkami.

1. NA ÚVOD

1.1. Dohodli jsme se, že Obchodní podmínky upravují vzájemná práva, povinnosti a principy pro užívání všech našich dopravních prostředků – Elektroaut a Elektromotorek.

1.2. V Obchodních podmínkách s Vámi budeme mluvit narovinu. Pokud se budeme vyjadřovat v první osobě množného čísla jako „my“ je tím myšlena naše společnost re.volt carsharing s.r.o., se sídlem Proskovická 1169/215, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČO: 07049455, společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 74305, vystupující jako pronajímatel dopravního prostředku – Elektroaut. Jakmile se vyjadřujeme o Vás v druhé osobě množného čísla jako „Vy“ je tím myšlena jakákoliv osoba vstupující do smluvního vztahu jako nájemce dopravního prostředku - Elektroaut nebo Elektromotorek

1.3. Naše Elektroauta a Elektromotorky slouží k osobní přepravě a k přepravě přiměřeného množství věcí, a to po pozemních komunikacích.

1.4. Pro určité zjednodušení uvádíme, že princip nájmu Elektroaut a Elektromotorek je nastaven tak, že nejprve s námi uzavřete Rámcovou smlouvu a následně bude v rámci Rámcové smlouvy uzavřena Nájemní smlouva ke každému nájmu konkrétního Elektroauta nebo Elektromotorky. Všechno je upřesněno níže.

1.5. Každý pojem s velkým počátečním písmenem, který je použit v Obchodních podmínkách má význam dle čl. 2. Obchodních podmínek.

1.6. Abychom Obchodní podmínky zbytečně nekomplikovali a neprodlužovali, budeme v nich mluvit především o Elektroautech. Domluvme se, že to, co platí o Elektroautech platí analogicky (obdobně) také o Elektromotorkách. Pokud budete tedy chtít příslušné ustanovení Obchodních podmínek použít na Elektromutorku, dosaďte místo pojmu Elektroauto Elektromotorka. Pokud je v textu Obchodních podmínek uvedena pouze Elektromorka platí toto ustanovení či věta pouze pro Elektormotrku a nikoliv pro Elektroauto.

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Aplikace – softwarová aplikace „re.volt“ vytvořená speciálně pro Vaše mobilní zařízení; tato aplikace je dostupná na Webu a v  obchodech AppStore a Google Play; přístup do této aplikace budete mít pouze, když ji máte nainstalovanou na svém telefonu či tabletu;

Ceník – v ceníku uvádíme výši nájemného ve vztahu k Nájemní smlouvě; ceník je dostupný  na Webu; aktuální ceník zveřejněný v Aplikaci a na Webu vždy nahrazuje ceník předchozí; ceník je nedílnou součástí Obchodních podmínek;

Elektroauto – náš dopravní prostředek kategorie L7e s elektrickým pohonem, dvěma místy k sezení, klimatizací/topením, s rozměry 2,2 x 1,3 x 1,6 m; tento dopravní prostředek je vždy předmětem nájmu; seznam těchto dopravních prostředků je uveden v Rezervačním systému v Aplikaci;

Elektromotorka – náš dopravní prostředek kategorie L1e-B s elektrickým pohonem, dvěma místy k sezení, s rozměry 1,9 x 0,7 x 1,3 m; tento dopravní prostředek je předmětem nájmu; seznam těchto dopravních prostředků je uveden v Rezervačním systému v Aplikaci;

Kodex fair play – dokument, ve kterém jsou stanoveny základní férové podmínky pro užívání Elektroaut; je dostupný na Webu; kodex je součástí Obchodních podmínek;

Kontaktní telefon – naše telefonní číslo: +420 776 099 497, na kterém jsme pro Vás k dispozici v pracovní dny od 9 do 17 hod; v Obchodních podmínkách je dále uvedeno, kdy máte na toto číslo sdělovat či oznamovat určité události či vady;

Kontaktní e-mail – náš e-mail: info@revolt.city na kterém jsme pro Vás k dispozici; v Obchodních podmínkách je dále uvedeno, kdy máte na tento e-mail sdělovat či oznamovat určité události či vady;

Rámcová smlouva – rámcová smlouva o nájmu dopravního prostředku - Elektroauta uzavíraná mezi námi a Vámi prostřednictvím Aplikace za účelem užívání našich Elektroaut; tato smlouva není uzavíraná písemně, ale na základě splnění podmínek níže uvedených, především v čl. 3 Obchodních podmínek;

Nájemní smlouva – dílčí smlouva o nájmu dopravního prostředku – Elektroauta uzavíraná mezi námi a Vámi v rámci Rámcové smlouvy pro užívání konkrétního Elektroauta za účelem krátkodobého a jednorázového nájmu; tato smlouva není uzavíraná písemně, ale na základě splnění podmínek níže uvedených, především v čl. 5 Obchodních podmínek;

Naše pojistné podmínky – pojistné podmínky vztahující se k Elektroautům, které jsme pro Vás vybojovali u příslušné pojišťovny tak, abyste mohli jezdit bez starostí; pojistné podmínky jsou k dispozici na Webu;

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky upravující naše vzájemná práva, povinnosti a principy pro užívání našich dopravních prostředků – Elektroaut;

Zásady ochrany osobních údajů – dokument, který informuje o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech s tím spojených; Zásady jsou k dispozici na Webu;

Re.volt zóna – oblast města, do které máte povinnost vrátit Elektroauta; je vyznačena a aktualizována v Aplikaci;

Rezervační systém – náš systém v Aplikaci, který Vám umožňuje vyhledávání, půjčování (nájem) a vrácení Elektroaut; rezervační systém je k dispozici 24 hodin denně s výjimkou nezbytné údržby systému a případných poruch;

Uživatelský účet – Vaše osobní uživatelské rozhraní v Aplikací, skrze které budete využívat naše služby;

Web – naše webová stránka https://revolt.city/

3. RÁMCOVÁ SMLOUVA

3.1. Pokud chcete užívat naše Elektroauta musíte s námi nejprve uzavřít Rámcovou smlouvy. Rámcová smlouva tvoří základ našich smluvních vztahů a je uzavírána za účelem poskytování krátkodobých a jednorázových nájmů Elektroaut. Po uzavření Rámcové smlouvu získáte přístup na Uživatelský účet, a tedy cestu k samotnému užívání Elektroaut.

3.2. Abychom s Vámi mohli uzavřít Rámcovou smlouvu, budeme od Vás potřebovat kopií dokladů, selfie s doklady a další informace, podle kterých si ověříme Vaši totožnost, a Vaši možnost účastnit se provozu na pozemních komunikacích. Jelikož nám tímto poskytnete Vaše osobní údaje, které částečně překračují obvyklý standard pro plnění povinností ze smluv, potřebuje od Vás zároveň souhlas s jejich zpracováním.

3.3. Rámcovou smlouvu můžete uzavřít pouze v případě, že jste dosáhli věku 21 let, vlastníte platný občanský průkaz a řidičské oprávnění (Elektroauta i Elektromotorky - ŘO pro skupinu B) a máte platební kartu. Pro uzavření Rámcové smlouvy od Vás tedy budeme potřebovat kopii občanského a řidičského průkazu (z obou stran), a dále Vaše selfie s oběma dokumenty. Většina z Vás jistě ví, co je selfie. Pokud to nevíte, tak po Vás požadujeme, abyste sebe sami vyfotili spolu s výše uvedenými doklady.

3.4. K uzavření Rámcové smlouvy dojde na základě Vašeho návrhu provedeného:

a) vyplněním údajů v registračním formuláři;

b) vyslovením Vašeho souhlasu s Obchodními podmínkami (zaškrtnutím příslušného políčka, jakmile se s jejich obsahem seznámíte);

c) vyslovením souhlasu se zpracováním osobních údajů (zaškrtnutím příslušného políčka, jakmile se s jeho obsahem seznámíte);

a to prostřednictvím Aplikace a jeho odesláním kliknutím na tlačítko „REGISTROVAT“ spolu s následným zasláním fotografií Vašeho občanského průkazu (z obou stran), řidičského průkazu (z obou stran), vyfocením a nahráním selfie s občasnkým průkazem, vyfocením a nahráním selfie s řidičským průkazem - způsobem dle bodu 3.3.. Váš návrh na uzavření Rámcové smlouvy následně dojde k nám a my Vám neprodleně potvrdíme jeho obdržení na Váš e-mail.

3.5. Po odeslání Vašeho návrhu na uzavření Rámcové smlouvy dochází ke kontrole Vašich údajů a internímu verifikačnímu procesu.

3.6. Pokud bude všechno v pořádku, zašleme Vám následně na Vámi uvedený e-mail akceptaci Vašeho návrhu – potvrzení o uzavření Rámcové smlouvy. Rámcová smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti.

3.7. Pokud nebude dle našich interních pravidel vše v pořádku, Rámcovou smlouvu s Vámi bohužel neuzavřeme. O tomto Vám také dáme vědět na Váš e-mail. Rozhodnutí o akceptaci Vašeho návrhu na uzavření Rámcové smlouvy je závislé pouze na nás a není nijak právně vymahatelné. Svoje auto byste taky nepůjčili každému, takže jsme si nastavili interní směrnice, podle kterých posuzujeme, jestli jste ten typ, kterému klidně přenecháme klíčky.

3.8. V případě neúplnosti či nečitelnosti zaslaných podkladů Vás vyzveme před akceptací Vašeho návrhu na uzavření Rámcové smlouvy k nápravě a zaslání nových podkladů.

3.9. Domluvme se, že Vámi zaslané údaje a doklady považujeme za správné. Nepřijmeme však doklad, o jehož pravdivosti či správnosti máme pochybnosti. Dejte nám vědět, jakmile Vámi uvedené údaje či doklady nebudou již aktuální a správné. Tímto krokem chráníte především sebe. Máme za to, že chcete, aby se na Vás vztahovalo pojištění Elektroauta a abyste se nedopouštěli případného trestného činu.

3.10. Každý může mít uzavřenu pouze jednu Rámcovou smlouvu a mít tedy pouze jeden Uživatelský účet.

3.11. Pokud naše podmínky uvedené v Obchodních podmínkách nesplňujete nebo jste již v minulosti porušili naše vzájemná ujednání, nemusíme s Vámi uzavřít Rámcovou smlouvu, případně novou Rámcovou smlouvu.

3.12. Nedílnou součástí Rámcové smlouvy jsou Obchodní podmínky.

3.13. Předmětem Rámcové smlouvy je náš závazek přenechat Vám k dočasnému užívání Elektroauta a Váš závazek platit za to nájemné, to vše dle dohodnutých podmínek a dle uzavřených Nájemních smluv. Rámcová smlouva, včetně Obchodních podmínek, dále upravuje způsob uzavření a ukončení jednotlivých Nájemních smluv a vzájemná práva a povinnosti z nich plynoucí.

3.14. Rámcovou smlouvu uzavíráme na dobu určitou, a to do doby platnosti Vašeho řidičského průkazu. Domluvme se, že doba platnosti Rámcové smlouvy se prodlužuje v případě, že nám zašlete prostřednictvím Aplikace novou kopii Vašeho řidičského průkazu. Doba platnosti Rámcové smlouvy bude prodloužena vždy do doby platnosti Vašeho nového řidičského průkazu.

3.15. Vy i my můžeme Rámcovou smlouvu vypovědět bez udání důvodu a bez výpovědní doby. Výpověď je účinná, jakmile bude doručena druhé straně. Na ukončení Rámcové smlouvy se můžeme také vzájemně dohodnout.

3.16. V souvislosti s Rámcovou smlouvou nám nic neplatíte. Nárok na nájemné nám vzniká až při uzavření jednotlivých Nájemních smluv.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Jakmile uzavřeme Rámcovou smlouvu, budete již mít přístup ke svému Uživatelskému účtu. Prostřednictvím svého Uživatelského účtu máte přistup k Rezervačnímu systému.

4.2. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (Váš email) a heslem. K Vašemu heslu nemáme přístup a znáte ho jenom Vy. Pokud heslo zapomenete, zašle Vám automat na Vaši žádost e-mail s informacemi pro nastavení nového hesla. Uživatelské jméno a heslo si můžete změnit ve Vašem Uživatelském účtu.

4.3. Abychom zamezili zneužívání Vašeho Uživatelského účtu a zároveň neporušovali naše zákonné povinnosti, nemůžete umožnit využívání Vašeho Uživatelského účtu třetím osobám.

4.4. Pokud porušíte jakékoliv své povinnosti vůči nám, můžeme Vám znemožnit přístup k Uživatelskému účtu nebo ho rovnou zrušit.

4.5. Máte povinnost si chránit své uživatelské jméno a heslo. Pokud někomu své uživatelské jméno nebo heslo prozradíte, nesete za to odpovědnost. Případné použití Vašeho Uživatelského účtu touto třetí osobou pak jde k Vaší tíži a odpovídáte za to, jako byste Uživatelský účet používali sami.

4.6. Jakmile usoudíte, že by mohlo dojít k odcizení uživatelského jména a hesla, nebo rovnou k zneužití Vašeho Uživatelského účtu, jste povinni nás bezodkladně kontaktovat a požádat o zablokování přístupu.

5. NÁJEMNÍ SMLOUVA

5.1. Nájemní smlouvu můžete uzavřít pouze za předpokladu, že jste s námi nejprve uzavřeli Rámcovou smlouvu.

5.2. Nájem konkrétního Elektroauta probíhá tak, že prostřednictvím svého Uživatelského účtu v Aplikaci si v Rezervačním systému určíte Vámi vybrané a dostupné Elektorauto.

5.3. V případě, že je Elektroauto v pořádku dle bodu 6.2., přistoupíte k Elektroautu na vzdálenost jednoho metru a v Aplikaci stisknete tlačítko „ODEMKNOUT“, čímž Elektroauto odemknete. Prodleva mezi pokynem v Aplikaci a skutečným odemčením Elektroauta je až 10 vteřin. U Elektromorky odemknete zároveň také box na Elektromotorce, ve kterém se nachází dvě bezpečností helmy.

5.4. Domluvme se, že po stisknutí tlačítka „Odemknout“ v Aplikaci a následným potvrzením tohoto úmyslu kliknutím na „ANO opravdu chci odemknout“ dochází k uzavření Nájemní smlouvy na konkrétní Vámi vybrané Elektorauto. Tímto se my jako pronajímatel zavazujeme Vám jako nájemci přenechat do dočasného užívání vybrané Elektroauto a Vy se za to zavazujete nám platit nájemné dle Ceníku. K uzavření Nájemní smlouvy není zapotřebí žádná další akceptace z naší strany, a tedy Nájemní smlouva je tímto platná a účinná. Jiným způsobem nelze Nájemní smlouvu uzavřít.

5.5. Užívat (řídit) Elektorauto můžete pouze Vy jako osoba, která uzavřela Rámcovou smlouvu a poté v jejím rámci Nájemní smlouvu. Pokud Elektroauto přenecháte k užívání (řízení) jiné osobě, budeme to brát jako podstatné porušení Vašich povinností, a tedy jako důvod pro odstoupení od Rámcové smlouvy. V takovém případě budete odpovídat za všechny způsobené škody v plném rozsahu, a to bez ohledu na sjednanou výši spoluúčasti pojistného krytí. Pokud se tak stane a Vy přenecháte Eletroauto třetí osobě, jsme oprávněni Vám naúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

5.6. Pro ukončení nájmu a po splnění všech požadavků uvedených v bodě 6.17 Obchodních podmínek stisknete v Aplikaci tlačítko „ZAMKNOUT A ZAPLATIT“ a následně tento záměr potvrdíte kliknutím „ANO opravdu chci zamknout a zaplatit“, čímž dojde k uzamčení Elektroauta. Uzamčením Elektroauta v Aplikaci je každá Nájemní smlouva ukončena. Prodleva mezi pokynem v Aplikaci a skutečným zamknutím vozu je opět až 10 vteřin. Uživatel je do té doby povinen u Elektroauta zůstat, aby se přesvědčil, že je Elektroauto opravdu zamčené.

5.7. V jeden okamžik můžete užívat pouze jedno Elektroauto. Počet nájmů v průběhu jednoho dne není nijak omezen.

6. PŘEVZETÍ, UŽÍVÁNÍ A VRÁCENÍ ELEKTORAUTA

6.1. V Elektroautu se nachází všechny potřebné doklady a povinná výbava pro jeho řádné užívání. Najdete tam malý technický průkaz, doklad o úhradě povinného ručení, jedny klíče, lékárničku a reflexní vestu. U Elektromotorky je místo klíčů tlačítko POWER.

6.2. Jakmile přijdete k Elektroautu a naleznete na něm nějakou vadu či poškození, a to i uvnitř (škrábance; rozbitá okna, dveře či světla; propíchnuté gumy; chybějící klíč; poškrábaný interiér), máte povinnost nám o tom dát vědět tím, že vadu či poškození nafotíte a zašlete nám to. Pokud se bude jednat o vetší vadu či poškození, dejte nám o tom vědět také na Kontaktní telefon. Dokud nám tyto problémy nenahlásíte, Elektroauto neodemykejte, aby bylo jasné, že za tyto škody nejste zodpovědní právě Vy. V opačném případě, když nám vadu či poškození neoznámíte hned poté, kdy jste ji zjistili nebo kdy jste ji při pečlivém užívání mohli zjistit, půjde vada či poškození k Vaší tíži. Vizuální kontrola je tedy nezbytně nutná před každou jízdou, neboť od odemčení do zamčení v Aplikaci jste za Vůz zodpovědní Vy.

6.3. Pokud na Elektroautě byla nějaká vada ve smyslu tohoto článku Obchodních podmínek a Vy jste ji nenahlásili, přestože jste si jí měli a museli všimnout a nahlásit, budeme to brát jako porušení Vašich povinností a důvod k odstoupení od Rámcové smlouvy.

6.4. Uzavřením Nájemní smlouvy nám potvrdíte, že jste si Elektroauto prohlédli, nenalezli jste na něm z venku ani zevnitř žádnou zjevnou vadu či poškození a seznámili jste se s jeho obsluhou – návod k obsluze je k dispozici na Webu. Kdybyste si potřebovali návod připomenout nebo na něco zapomněli, návod k obsluze najdete také přímo v Elektroautě.

6.5. Elektroauto si můžete převzít ihned po uzavření Nájemní smlouvy za předpokladu, že Vámi uvedené údaje a doložené doklady při uzavírání Rámcové smlouvy jsou stále aktuální a platné. Při nesprávnosti a neaktuálnosti uvedených údajů a doložených dokladů nás uvádíte v omyl, což je vážné porušení Obchodních podmínek, takže nejste krytí naším pojištěním, a je to důvod k odstoupení od Rámcové smlouvy.

6.6. Je jasné, že odpovídáte za škodu způsobenou na Elektroautu v době jeho užívání. Platí, že jakékoliv poškození, které nebylo na Elektroautu v době jeho převzetí Vámi, bude při vrácení Elektroauta bráno jako poškození (škoda) způsobené Vámi. Za vady, o kterých už víme před uzavřením Nájemní smlouvy s Vámi, neodpovídáte.

6.7. Po dobu trvání Nájemní smlouvy máte:

a) výhradní právo užívat vybrané Elektorauto k jízdě po pozemních komunikacích dle příslušných právních předpisů; při užívání Elektromorky mít nasazenou bezpečnostní helmu, která se nachází v boxu na Elektromorce;

b) povinnost řídit Elektroauto osobně, tj. nesmíte Elektroauto přenechat do užívání jiné osobě;

c) povinnost dodržovat pravidla silničního provozu a všechny povinnosti řidiče ve smyslu obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a všech dalších s tímto souvisejících předpisů platných pro provoz na pozemních komunikacích v České republice;

d) užívat Elektroauto jako řádný hospodář a pouze k ujednanému účelu, to v překladu z řeči Občanského zákoníku znamená, užívat jej tak, jak nejlépe by měl civilizovaný člověk umět;

e) povinnost nám oznámit na Kontaktní telefon, že Elektorauto bylo jakkoliv poškozeno, a to hned poté, kdy jste to zjistili nebo kdy jste to při pečlivém užívání mohli zjistit;

f) povinnost nám oznámit na Kontaktní telefon, že jste se stali účastníkem dopravní nehody, přivolat vždy k dopravní nehodě Policii ČR a sepsat protokol o dopravní nehodě (je v přihrádce); pokud Vám Policie ČR oznámí, že nemůže dorazit k dopravní nehodě, máte povinnost provést podrobnou fotodokumentaci situace a poškozených vozidel (včetně detailů poškození); pokud se však ani nepokusíte kontaktovat Policii ČR, dozvíme se o tom a bude se jednat o porušení povinností z Vaší strany, za které jsme oprávněni Vám naúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč;

g) předat nám veškerou dokumentaci týkající se škodné události bez zbytečného odkladu;

h) zabezpečit Elektroauto proti krádeži – viz kroky před uzamčením Elektroauta dle bodu 6.17 Obchodních podmínek; toto platí i v případě, kdy nájem stále trvá a Elektroauto zamykáte pouze klíčkem (mimo bod d.); pro Elektromotorku jsou stanoveny odlišné povinnosti (kroky) před jejím uzamčením uvedené v bodu 6.18. Obchodních podmínek.

6.8. V Elektroautech jezdíte na své vlastní nebezpečí. Před jízdou Elektroautem jste povinni jej celkově prohlédnou, zda nenaleznete nějakou závadu bránící jeho řádnému užívání na pozemních komunikacích.

6.9. Pokud se Elektroauto stane nepojízdným či se objeví jiná závada bránící jeho řádnému užívání, v žádném případě se nepokoušejte Elektroauto opravit sami. V takovémto případě nás neprodleně kontaktujete na Kontaktní telefon. Případné vynaložené náklady na opravu Vám nebudou nijak kompenzovány. Nebudeme se řídit ust. § 2210 odst. 3 Občanského zákoníku.

6.10. Dbáme především o Vaši bezpečnost, a tak se domluvme, že je zakázáno jakkoliv zasahovat do konstrukce a vnitřního vybavení Elektroauta, zejména oddělávat kapotu, sedačky apod. Pokud zjistíme, že jste porušili tento zákaz a zasahovali do našeho Elektroauta, jsme oprávněni Vám naúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

6.11. O údržbu auta se také staráme sami. Údržbu tedy nechte na nás vyjma úklidu či umytí jasně viditelných znečištění, která způsobíte, a to v souladu s Kodexem fair play. Nebudeme se řídit ust. § 2325 odst. 2 Občanského zákoníku.

6.12. Další podmínky užívání Elektroauta stanovuje Kodex fair play.

6.13. Informujeme Vás, že v Elektroautech jsou zabudované sledovací zařízení, které sledují pohyb Elektroaut a monitorují průběh a způsob jízdy. Bereme, že víte, že manipulovat se sledovacími zařízeními a jakékoliv jejich zakrývání je zakázáno. Pokud ne, tímto Vás s tím seznamujeme.

6.14. Elektroauto nám vracejte bez poškození a bez závad, jinak za to můžete nést odpovědnost dle příslušných ustanovení Obchodních podmínek.

6.15. Domluvme se, že vracet Elektroauta budete na parkovací stání v Re.volt zóně, kde je povoleno parkování bez poplatků a časového omezení. Elektroauta můžete zaparkovat na vyhrazené stání pro rezidenty („modrá a fialová zóna“). Dávejte si tedy pozor, aby Vám vydržela autobaterie pro návrat v případě, že opustíte Re.volt zónu. Domluvme se, že je dále zakázáno užívat Elektroauto s kapacitou baterie nižší než 30 %. Pokud zaparkujete Elektroauto v rozporu s výše uvedeným nebo budete užívat Elektroauto s kapacitou baterie pod 30 %, jsme oprávněni Vám naúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a zároveň Vám doúčtovat náhradu nákladů, které nám vznikly při vrácení Elektroauta do Re.volt zóny nebo náhradu nákladů na odtažení Elektroauta do depa k výměně baterie.

6.16. Dále se domluvme, že máte zákaz parkovat Elektroauta v podzemních garážích (např. obchodních center) a jiných místech, kde by se mohl ztratit GPS signál. V tomto případě bychom neprávem mohli Elektroauto považovat za ukradené. Platí, že pokud dojde ke ztrátě GPS signálu na více než 15 minut, považuje se Elektroauto za ztracené. V tomto případě je postup následující:

a) kontaktujeme Vás, a to i když máte Elektorauto již vrácené na místě bez signálu, abyste sjednali nápravu;

b) pokud se tak nestane, kontaktujeme Policii ČR s oznámením o ztrátě Elektroauta.

Pokud se ukáže, že Elektroauto nebylo ukradeno, ale pouze jste nesplnili svou výše uvedenou povinnost, jsme oprávněni Vám naúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a zároveň Vám doúčtovat náhradu nákladů, které nám vznikly.

6.17. Před uzamčením Elektroauta v Aplikaci jste povinni učinit následující kroky:

a) Elektroauto zabrzdit ruční brzdou (uprostřed pod přístrojovou deskou - tahem k sobě);

b) zařadit otočným kolečkem "neutrál" N;

c) zavřít okna;

d) vypnout motor;

e) nechat klíče v zapalování;

f) zapsat zbývající kapacitu baterie do Aplikace;

g) vystoupit z Elektroauta a zavřít všechny dveře.

6.18. Před uzamčením Elektromotorky v Aplikaci jste povinni učinit následující kroky:

a) vypnout motor;

b) zapsat kapacitu baterie do Aplikace;

c) schovat bezpečnostní helmy do boxu na Elektromotorce.

6.19. Pokud nesplníte všechny kroky uvedené v bodě 6.17. mimo písm. e., f. nebo kroky uvedené v bodě 18. mimo písm. b. Obchodních podmínek, jsme oprávněni Vám naúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a zároveň náhradu škody, která případně vznikne v důsledku nesplnění těchto Vašich povinností.

6.20.Pokud nesplníte povinnost uvedenou v bodě 6.17. písm. e. Obchodních podmínek, budou klíče považovány za odcizené a jsme oprávněni Vám naúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a zároveň náhradu škody, která případně vznikne v důsledku nesplnění této Vaší povinnosti.

6.21. Pokud nesplníte povinnost uvedenou v bodě 6.17. písm. f. nebo 18. písm. b. Obchodních podmínek, tím, že vědomě uvedete nesprávnou hodnotu zbývající kapacity baterie do Aplikace, jsme oprávněni Vám naúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a zároveň náhradu škody, která případně vznikne v důsledku nesplnění této Vaší povinnosti.

7. DOBA NÁJMU, NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Jak dlouho budete Elektroauto užívat je na Vás. Minimální doba nájmu je stanovena na 5 minut. Maximální doba nájmu v rámci jedné Nájemní smlouvy je 4 hodiny. Do uplynutí maximální doby nájmu jste povinni Elektroauto vrátit dle výše uvedených podmínek. Pokud nevrátíte Elektroauto do maximální doby nájmu, jsme oprávněni Vám naúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou hodinu Vašeho prodlení s vrácením a zároveň náhradu škody za užívání Elektroauta ve výši dle Ceníku. Nic Vám ale nebrání Elektroauto vrátit, zaplatit a ihned si jej půjčit znovu.

7.2. Pokud zjistíme, že se k našemu Elektroautu nechováte řádně dle dohody a porušujete své povinnosti vyplývající z Rámcové smlouvy, Nájemní smlouvy či obecně závazných právních předpisů, máme právo od Nájemní smlouvy v době jejího trvání kdykoliv odstoupit. V tomto případě nám Elektroauto vrátíte okamžitě po obdržení telefonické či ústní výzvy.

7.3. Výše nájemného je odvozena od doby nájmu. Nájemné za určitou časovou jednotku je uvedeno v Ceníku. V Ceníku je pak stanovena také minimální výše nájemného plynoucí z jedné Nájemní smlouvy. Použije se vždy Ceník, který je platný a účinný v době uzavření Nájemní smlouvy.

7.4. Vyúčtované nájemné je splatné ihned po ukončení Nájemní smlouvy. Nájemné se platí přes platební bránu GoPay, na kterou budete přesměrováni po uzamknutí Elektorauta. Vyplníte údaje o své platební kartě a zaplatíte.

7.5. Na Váš e-mail Vám přijde účtenka, a to ihned poté, co přes platební bránu uhradíte nájemné.

7.6. Pokud Vám naúčtujeme nájemné ve špatné výši, neprodleně nás kontaktujte a vše vyřešíme.

7.7. Když nám neuhradíte splatné nájemné či jiné splatné závazky dle Obchodních podmínek, my Vám neumožníme přístup do Rezervačního systému a uzavření další Nájemní smlouvy. Jakmile nám splatné nájemné či jiné splatné závazky uhradíte výše uvedeným způsobem přes platební bránu GoPay či jiným dohodnutým způsobem, můžete směle uzavírat další Nájemní smlouvy.

7.8. Upozorňujeme, že pokud neuhradíte splatné nájemné ani dodatečně, budeme Vás celkem 3x emailem nebo telefonicky vyzývat k zaplacení. Poté nám nezbyde než tuto naši pohledávku postoupit právníkům, kteří po Vás tuto pohledávku budou vymáhat soudně.

8. POJIŠTĚNÍ – NÁHRADA ŠKODY

8.1. Informujeme Vás, že Elektroauta jsou registrována na naši obchodní firmu, mají sjednané zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla a zároveň havarijní pojištění se spoluúčastí ve výši 5 %, minimálně 5.000,- Kč. Detailnější specifikace pojistných podmínek naleznete v Našich pojistných podmínkách na Webu.

8.2. Pokud se dopustíte jakéhokoliv správního případně i trestního deliktu při užívání Elektroauta a případné pokuty za toto jednání neuhradíte ihned, vzniká nám oprávnění požadovat zaplacení celých případných pokut či jiných sankcí a veškerých s tím souvisejících nákladů spojených s deliktem, které jsme museli jako provozovatel Elektroauta uhradit.

8.3. V případě, že způsobíte škodu v souvislosti s nedodržením právních předpisů či svým zaviněním a nebude se na způsobení škody vztahovat pojištění dle bodu 8.1 Obchodních podmínek, odpovídáte za celkovou výši škody a jste povinni nám uhradit kompletní opravu Elektroauta a případné další způsobené škody. V případě, že část způsobené škody bude kryta z uvedeného pojištění, jste povinni nám uhradit zbylou část škody a spoluúčast, příp. jenom spoluúčast dohodnutou v Našich pojistných podmínkách.

8.4. Stejně tak jste povinni uhradit pokuty za nesprávné parkování. Pokud k tomu bude Elektroauto i odtaženo, poplatek a náklady za odtah jdou také za Vámi. Když to budeme muset uhradit za Vás, budete to následně muset uhradit Vy nám.

8.5. Pokud v rozporu s Obchodními podmínkami svěříte do užívání Elektroauto třetí osobě a dojde k způsobení škody nebo vzniku jiného dluhu dle tohoto článku Obchodních podmínek, odpovídáte nám za škodu nebo dluh s třetí osobou společně a nerozdílně.

9. VAŠE ŠKODA A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Berete na vědomí, že služby, které Vám nabízíme jsou z velké části závislé na okolnostech, které nemůžeme nijak ovlivnit. Jedná se zejména o jednání třetích osob či o další okolnosti jako vyšší moc. Nemůžeme Vám nijak zaručit, že Vámi vyhlédnuté Elektroauto Vám jiná osoba nevezme přímo před nosem. Neodpovídáme také za dopravní situace ve Vašem městě.

9.2. Berete na vědomí, že odpovídáme pouze za zaviněné porušení našich povinností. Neodpovídáme za jakoukoli škodu, která Vám nebo třetí osobě, může vzniknout v případě nemožnosti dočasně užívat vybrané Elektroauto, nedosažením Vašeho cílového bodu z důvodu poruchy Elektroauta, jakož i škodu způsobenou nedostupností Rezervačního systému.

9.3. Berete na vědomí, že neodpovídáme také za škody způsobené chybou třetích stran, např. mobilními operátory nebo provozovateli datových a internetových služeb.

9.4. Vaše práva z vadného plnění se pak řídí ust. § 1914 a násl. Občanského zákoníku. Odpovídáme za to, že poskytnuté plnění nemá vady a má obvyklé vlastnosti.

9.5. Pokud máte za to, že poskytnuté plnění trpí vadou, máte povinnost vytknout vadu plnění (uplatnit reklamaci) bez zbytečného odkladu, kdy jste měli možnost se s plněním seznámit a vadu zjistit, nejpozději však do šesti (6) měsíců ode dne poskytnutí plnění.

9.6. V případě, že je oprávněně vytknutá vada poskytnutého plnění odstranitelná, máte právo na opravu nebo doplnění toho, co chybí, anebo na přiměřenou slevu z vyúčtovaného nájemného. V případě, že je oprávněně vytknutá vada poskytnutého plnění neodstranitelná a nelze-li poskytnuté plnění řádně užívat, můžete odstoupit od Nájemní smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z vyúčtovaného nájemného.

9.7. Reklamaci můžete uplatnit na Kontaktní e-mail či písemně na adresu našeho sídla. Při uplatnění reklamace jste povinni označit vadu nebo oznámit, jak se vada projevuje.

9.8. Vaše uplatněné reklamace vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. O uplatnění reklamace Vám vydáme písemné potvrzení, ve kterém uvedeme, kdy jste uplatnili reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

9.9. V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří (3) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

9.10. Po vyřízení reklamace Vám vydáme potvrzení, v němž bude uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzeno případné provedení opravy a doba trvání opravy, případně odůvodněno zamítnutí reklamace.

9.11. Máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

10. KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ

10.1. Pro nás i pro Vás bude jistě pohodlnější, když bude mezi námi probíhat komunikace elektronicky (prostřednictvím e-mailu či jiných dostupných služeb, jako je whatsapp a facebook) a mobilním telefonem. Vzájemně si tedy budeme doručovat dokumenty, oznámení, výzvy či jiné informace elektronicky. Pokud to nebude elektronicky možné, můžeme doručovat prostřednictvím poštovních služeb na adresu našeho sídla nebo na Vaši adresu dle občanského průkazu, případně osobně.

11. INFORMAČNÍ POVINNOST - ODSTOUPENÍ

11.1. Informujeme Vás jako spotřebitele, že:

a) náklady na prostředky na komunikaci na dálku (internet, telefon) si hradíte sami; tyto se však neliší od základní sazby;

b) neplatíte žádnou zálohu;

c) nejkratší doba, po kterou Vás bude Rámcová smlouva zavazovat není stanovena, neboť ji můžete vypovědět ihned po jejím uzavření bez výpovědní doby;

d) pro mimosoudní vyřizování stížností se obracejte na náš Kontaktní e-mail; obratem Vám na Váš e-mail potvrdíme, že jsme Vaši stížnost přijali; informaci o vyřízení Vaší stížnosti Vám následně zašleme také na Váš e-mail;

e) máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu; subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (coi.cz);

f) informace o Rámcové smlouvě a Nájemních smlouvách budou u nás elektronicky uloženy; tyto informace nejsou veřejně přístupné; na vyžádání Vám budou informace a dokumenty zaslány;

g) Rámcovou smlouvu a Nájemní smlouvy lze uzavřít pouze v českém jazyce;

h) nejsme vázáni žádným kodexem chování ve smyslu ust. § 1826 Občanského zákoníku;

11.2. Máte právo odstoupit od Rámcové smlouvy nebo Nájemní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dní od jejich uzavření, neboť tyto jsou vždy uzavřeny prostřednictvím komunikace na dálku. Odstoupení nám můžete doručit na náš Kontaktní e-mail nebo adresu našeho sídla. Na Webu naleznete vzorový formulář pro odstoupení od Rámcové smlouvy nebo Nájemní smlouvy, který můžete využít.

11.3. Pokud již přistoupíte k užívání Elektroauta (dojde k uzavření Nájemní smlouvy) výslovně tím žádáte a souhlasíte, abychom začali s poskytováním našich služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Rámcové smlouvy či Nájemní smlouvy. V tomto případě nemáte právo na odstoupení od již uzavřené a ukončené Nájemní smlouvy a nemáte tedy nárok na vrácení nájemného z již uzavřené a ukončené Nájemní smlouvy.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Čas od času je potřeba Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Pokud dojdeme k názoru, že je potřeba nějaké vylepšení či jiná změna, vydáme upravenou verzi Obchodních podmínek. O nových Obchodních podmínkách Vám dáme vědět prostřednictvím Uživatelského účtu nebo e-mailem. V takovémto případě máte právo změny odmítnout a Rámcovou smlouvu vypovědět ve výpovědní době v délce jednoho (1) měsíce od doručení nových Obchodních podmínek. Nejsou s tím spojené žádné zvláštní povinnosti, které by Vás zatěžovali.

12.2. Stanou-li se nějaká ustanovení neplatná či neúčinná z důvodu změny právních předpisů nebo jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovení platná, neodporuje-li to jejich účelu a nejedná-li se o ustanovení, která nelze od ostatního obsahu Obchodních podmínek oddělit.

12.3. Rámcová smlouva a Nájemní smlouva se řídí právem České republiky a veškeré spory z těchto smluv budou rozhodovány příslušnými soudy v České republice.

12.4. Naše práva vyplývající z odpovědnosti za škodu nebo jiných ustanovení Obchodních podmínek, které mají z povahy věci trvat i po ukončení Rámcové smlouvy a Nájemní smlouvy jsou po jejich ukončení nadále platná a vymahatelná.

12.5. Veškeré smluvní pokuty a náhrady škod, dle těchto Obchodních podmínek, jsou splatné ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy jste byli k jejich úhradě vyzváni. Upozorňujeme, že pokud neuhradíte splatné smluvní pokuty nebo náhrady škod, budeme Vás celkem 3x emailem nebo telefonicky vyzývat k zaplacení. Poté nám nezbyde než tuto naši pohledávku postoupit právníkům, kteří po Vás tuto pohledávku budou vymáhat soudně.

12.6. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen náš nárok požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

12.7. Ochranu osobních údajů upravují Zásady ochrany osobních údajů.

12.8. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou tyto přílohy dostupné na Webu:

  • Kodex fair play
  • Ceník
  • Naše pojistné podmínky
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Vzorový formulář pro odstoupení od Rámcové smlouvy nebo Nájemní smlouvy

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 18.10.2018.

Verze 2.0

re.volt carsharing s.r.o.

Kontakty

Napište nám

re.volt city

Chcete re.volt i ve Vašem městě? Napiště nám!

Adresa sídla

Proskovická 1169/215

Stará Bělá

724 00 Ostrava

O firmě

re.volt carsharing s.r.o.

IČ: 07049455

DIČ: CZ07049455

Kontakty

+420 776 099 497

(pracovní dny od 9 do 17 hod)

podpora@revolt.city

sharevolution

© re.volt carsharing s.r.o.

Design by Jan Hanzl

© 2018 re.volt carsharing s.r.o.

sharevolution